Click here to send us your inquires or call (852) 36130518
Translations
Main home page Amazon UK Store Amazon COM Store Site map Search Resources
Translations Languages Language issues Writing Chronology Patriarchs Exodus Judges Site access Recent changes Sundry

Genesis 14:13-24 - Abram and Malkiy-tsedeq - analysis of words used

 TranslationTransliteration
17. routing [smitings, nakhah, smite, Hiphiyl inf constr]
Shaweh [smooth, level]
wayyêtsê’ melekh-çedôm liqerâ’thôw ’acharêy shûbôw mêhakkôwth ’eth-kedârelâ‘ômer we’eth-hammelâkhîym ’asher ’ittôw ’el-‘êmeq shâwêh hû’ ‘êmeq hammelekh
18.  
ûmalekîy-tsedeq melekh shâlêm hôwtsîy’ lechem wâyâyin wehû’ khôhên le’êl ‘elyôwn
19.   wayebârekhêhû wayyô’mer
bârûkh ’abrâm le’êl ‘elyîn
qônêh shâmayim wâ’ârets
20.   ûbârûkh ’êl ‘elyôwn
asher-miggên tsâreykhâ beyâdekhâ
wayyitten-lôw ma‘asêr mikkol
Translations