Click here to send us your inquires or call (852) 36130518
Translations
Main home page Amazon UK Store Amazon COM Store Site map Search Resources
Translations Languages Language issues Writing Chronology Patriarchs Exodus Judges Site access Recent changes Sundry

Hannah's Song - 1 Samuel 2 - analysis of words used

And Hannah prayed, saying...

 TranslationTransliteration
1. a) ‘âlats - triumph, exult - Qal perfect 3MS
b) libîy - my heart
c) in / with Yahweh

a) râmâh
b) qarnîy - my horn
c) in / with Yahweh

a) râchab
b) pîy - my mouth
c) ‘al - upon / over / about
d) ’ôwbay - my enemies

a) kîy - for / because
b) sâmachtîy - from sâmach, - Qal 1S
c) bîyshu‘âthekâ - in your salvation / deliverance / liberation

 
‘âlats libîy baYHVH
 
 

râmâh qarnîy baYHWH
 
 

râchab pîy ‘al-’ôwbay
 
 
 

kîy sâmachtîy bîyshu‘âthekâ
 
 

 
2. a) ’êyn - none / noone
b) qâdôwsh - holy
c) in / with Yahweh

a) kîy - for / because
b) ’êyn - none / noone
c) biltekâ - except you (particle of negation from bêleth + suffix)

a) we’êyn - and none / noone
b) tsûr - a rock
c) kê’lôhêynû - like our Elohim

 
’êyn-qâdôwsh baYHWH
 
 

kîy ’êyn biltekâ
 
 

we’êyn tsûr kê’lôhêynû
 
 

 
3. a) ’al - not
b) tarebû, from râmâh, be/become great/much/many, Hiph‘îyl imp 2mp
c) tedabberû, from dâbar, speak/say
d) gebohah - high/exalted/haughty
e) gebohah

a) yêtsê’ - from yâtsâ’, go/come out, Qal imperfect 3ms
b) ‘âthâq - arrogant/unrestrained/forward
c) miphiykem - from your (plural) mouth

a) kîy - for / because
b) ’el - El / a god
c) dê‘ôwth
d) Yahweh

a) welô’ - and to him [assume lôw, corrected from not]
b) nathkenû, from tâkhan, regulate/measure/estimate, Niph‘al p 3MP
c) ‘alilôwth, plural from ‘alilâh, deed (esp wanton or evil one)

 
’al-tarebû tedaberû gebohah gebohah
 
 
 
 

yêtsê’ ‘âthâq miphiykem
 
 

kîy ’el dê‘ôwth YHWH
 
 
 

welô’ nathkenû ‘alilôwth
 
 

 
4. a) qesheth - bow
b) gibborîym - mighty men/warriors
c) chattîym, from chath, shattered/dismayed

a) wenikshâlîym - and
b) ’âzerû - their strength
c) châyîyl

 
qesheth gibborîym chattîym
 
 

wenikshâlîym ’âzerû châyîyl
 
 

 
5. a) sebê‘îym
b) ballechem - in bread
c) niskârû

a) ûre‘êbîym
b) chadellû

a) ‘ad
b) ‘aqârâh
c) yâledâh - from yâlad, to bear / give birth, Qal perfect 3MF
d) shibe‘âh - seven

a) werabbath
b) bânîym - sons
c) ’ûmelâlâh

 
sebê‘îym ballechem niskârû
 
 

ûre‘êbîym chadellû
 

‘ad-‘aqârâh yâledâh shibe‘âh
 
 
 

werabbath bânîym ’ûmelâlâh
 
 

 
6. a) Yahweh
b) mêmîyth
c) ûmechayyeh

a) môwrîyd
b) she’ôl
c) wayyâ‘al

 
YHVH mêmîyth ûmechayyeh
 
 

môwrîyd she’ôl wayyâ‘al
 
 

 
7. a) Yahweh
b) môwrîysh
c) wema‘ashîyr

a) mashpîyl
b) ’aph
c) merôwmêm

 
YHVH môwrîysh wema‘ashîyr
 
 

mashpîyl ’aph-merôwmêm
 
 

 
8. a) mêqîym
b) mê‘âphâr - from dust
c) dâl

a) mê’ashpôth - from
b) yârîym
c) ’ebyôwn

a) lehôwshîyb
b) ‘im - with
c) nedîybîym

a) wekiççê’
b) kâbôwd - weight / glory / honour
c) yanechilêm

a) kîy - for / because
b) to Yahweh
c) metsuqêy - (plural construct)
d) ’erets - the earth

a) wayyâsheth - and
b) ‘alêyhem - on them
c) têbêl

 
mêqîym mê‘âphâr dâl
 
 

mê’ashpôth yârîym ’ebyôwn
 
 

lehôwshîyb ‘im-nedîybîym
 
 

wekiççê’ kâbôwd yanechilêm
 
 

kîy laYHVH metsuqêy ’erets
 
 
 

wayyâsheth ‘alêyhem têbêl
 
 

 
9. a) ragelêy - feet (construct)
b) châçîydâw - of
c) yishmôr - from shâmar, keep / watch / guard, Qal imperfect 3MS

a) ûresha‘îym
b) bachoshek - in darkness / obscurity
c) yiddâmmû

a) kîy-lô - for not
b) bekoach
c) yigebar
d) îysh - a man

 
ragelêy châçîydâw yishmôr
 
 

ûresha‘îym bachoshek yiddâmmû
 
 

kîy-lô bekoach yigebar-îysh
 
 
 

 
10. a) Yahweh
b) yêchattû
c) merîybâw

a) ‘âlâw
b) bashshamayim - in the skies / heavens
c) yare‘êm

a) Yahweh
b) yâdîyn
c) ’apheçêy
d) ’ârets - the earth

a) weyitten
b) ‘ôz - strength / might
c) lemalkôw

a) weyârêm
b) qeren - horn
c) meshîychû

 
YHVH yêchattû merîybâw
 
 

‘âlâw bashshamayim yare‘êm
 
 

YHVH yâdîyn ’apheçêy-’ârets
 
 
 

weyitten-‘ôz lemalkôw
 
 

weyârêm qeren meshîychû
 
 

 

Translations