Click here to send us your inquires or call (852) 36130518
Translations
Main home page Amazon UK Store Amazon COM Store Site map Search Resources
Translations Languages Language issues Writing Chronology Patriarchs Exodus Judges Site access Recent changes Sundry

Joshua 10:6-15 - analysis of words used

 TranslationTransliteration
6.   wayyishelachû ’aneshêy gibe‘ôwn ’el-yehôwshua‘ ’el-hammachaneh haggilgâlâh lê’môr ’al-tereph yâdeykhâ mê‘abâdeykhâ ‘alêh ’êlêynû mehêrâh wehôwshîy‘âh lânû we‘âzerênû kîy niqbetsû kol-malekêy hâ’emôrîy yôshebêy hâhâr
7.   wayya‘al yehôwshua‘ min-haggilgal hû’ wekhol-‘am hammilchâmâh ‘immôw wekhol gibbôwrêy hechayil
8.  
wayyô’mer YHVH ’el-yehôwshua‘ ’al-tîyrâh mêhem kîy beyâdekhâ nethattîym lô’-ya‘amôd ’îysh mêhem bephâneykhâ
9.   wayyâbô’ ’alêyhem yehôwshua‘ pith’ôm kol-hallaylâh ‘âlâh min-haggilgal
10.   wayehummêm YJVJ liphenêy yisrâ’êl wayyakkêm makkâh-gedôwlâh begibe‘ôwn wayyirdephêm derekh ma‘alêh bêyth-chôwrôn wayyakkêm ‘ad-‘azêq7acirc;h we‘ad-maqqêdâh
11.   wayehîy benuçâm mippenêy yisrâ’êl hêm bemôwrad bêyth-chôwrôn waYHVH hishelîykh ‘alêyhem ’abânîym gedôlôwth min-hashshâmayim ‘ad-‘azêqâh wayyâmuthû rabbîym ’asher-mêthû be’abenêy habbârâd mê’asher hâregû benêy yisrâ’êl bechâreb
12.   ’âz yedabbêr yehôwshua‘ laYHVH beyôwm têth YHVH ’eth-hâ’emôrîy liphenêy benêy yisrâ’êl wayyô’mer le‘êynêy yisrâ’êl
shemesh begibe‘ôwn dôwm
weyârêach be‘êmeq ’ayyâlôwn
13.   wayyiddôm hashshemesh
weyârêach ‘âmâd
‘ad-yiqqôm gôwy ’ôyebâyw
halô’-hîy’ kethûbâh ‘al-çêpher hayyâshâr wayya‘amôd hashshemesh bachatsîy hashshâmayim welô’-’âts lâbôw’ keyôm tâmîym
14.   welô’ hâyâh kayyôwm hahû’ lephânâyw we’acharâyw lishemôa‘ YHVH beqôwl ’îysh kîy YHVH nilchâm leyisrâ’êl
15.   wayyâshâb yehôwshua‘ wekhol-yisrâ’êl ‘immôw ’el-hammachaneh haggilgal
Translations