Click here to send us your inquires or call (852) 36130518
Translations
Main home page Amazon UK Store Amazon COM Store Site map Search Resources
Translations Languages Language issues Writing Chronology Patriarchs Exodus Judges Site access Recent changes Sundry

Joshua 3-4

 TranslationTransliteration
3:9. Then Yehoshua‘ spoke to the children of Yisra'el, “Come here, take note, and listen to the pronouncement of Yahweh your God.” wayyô’mer yehôwshua‘ ’el-benêy yisrâ’êl gôshû hênnâh weshime‘û ’eth-dibberêy YHVH ’elôhêykhem
10. Then Yehoshua‘ said, “By these things you will know that El lives among you and will certainly drive away from your face the Kana‘aniy and the Chittiy and the Chiwwiy and the Perizziy and the Girgashiy and the 'Emoriy and the Yebuçiy. wayyô’mer yehôwshua‘ bezôwth têde‘ûn kîy ’êl chay beqirbekhem wehôwrêsh yôwrîysh mippenêykhem ’eth-hakkena‘anîy we’eth-hachittîy we’eth-chiwwîy we’eth-happerizzîy we’eth-haggirgâshîy wehâ’emôrîy wehayebûçîy
11. See, the ark of the covenant of the lord of all the earth is to cross over before you into the Yorden, hinneh ’arôwn habberîyth ’adôwn kol-hâ’ârets ‘ôbêr liphenêykhem bayyordên
12. and now, choose for yourselves twelve men from the tribes of Yisra'el, a single man, just a single man for the tribe. we‘attâh qechû lâkhem shenêy ‘âsâr ’îysh mishshibetêy yisrâ’êl ’îysh-’echâd ’îysh-’echâd lashshâbet
13. And this will happen: at the resting of the soles of the feet of the priests carrying the ark of Yahweh, lord of all the earth, in the water of Yorden, the water of Yorden will be cut off, the waters flowing from upstream, and they will stand up as a single heap.” wehâyâh kenôach kappôwth raggelêy hakkôhanîym nôse’êy ’arôwn YHVH ’adôwn kol-hâ’ârets bemêy hayyordên mêy hayyordên yikkârêthûn hammayim hayyôrdîym milmâ‘elâh weya‘amedû nêd ’echâd
14. So it was as the community were setting out from their tents to cross over the Yorden, and the priests carrying the ark of the covenant were to the front of the community, wayehîy bineçôa‘ hâ‘âm mê’âhâlêyhem la‘abôr ’eth-hayyordên wehakkôhanîym nôse’êy hâ’ârôwn habberîyth liphenêy hâ‘âm
15. that those carrying the ark came to the Yorden. Then the feet of the priests carrying the ark dipped into the edge of the water, and the Yorden was full, upon every shore all the days of harvest. ûkhebô’ nôse’êy hâ’ârôwn ‘ad-hayyordên weragelêy hakkôhanîym nôse’êy hâ’ârôwn nitbelû biqetsêh hammâyim wehayyordên mâlê’ ‘al-kol-gedôwthâyw kol yemêy qâtsîyr
16. Then they stood there, the waters, and the Yorden upstream rose up as a single heap at a great distance, at 'Adam, the town which is beside Tsarethan, and the flow downstream as far as the Sea of the ‘Arabah, the Sea of Salt, was completely cut off. Then the people crossed over in sight of Yericho. wayya‘amedû hammayim wehayyordên milema‘lâh qâmû nêd-’echâd harechême’ôd bê’âdâm hâ‘îyr ’asher mitstsad tsârethân wehayyordîym ‘al yâm hâ‘arâbâh yâm-hammelach tammû nikherâthû wehâ‘âm ‘âberû neged yerîychôw
17. Then they stood there, the priests carrying the ark of the covenant of Yahweh, on the dried-up land in the middle of the Yorden made firm / firmly / fixedly, and all Yisra'el crossed on the dried-up land until all the people had completed crossing the Yorden. wayya‘amedû hakkôhanîym nôse’êy hâ’ârôwn berîyth-YHVH bechârâbâh bethôwkh hayyordên hâkhên wekol-yisrâ’êl ‘ôberîym bechârâbâh ‘ad ’asher-tammû kol-haggôwy la‘abôr ’eth-hayyordên
4:1. So when all the people had completed crossing the Yorden, Yahweh spoke to Yehoshua‘ saying, wayehîy ka’asher-tammû kol-haggôwy la‘abôr ’eth-hayyordên wayyô’mer YHVH ’el-yehôwshua‘ lê’môr
2. “Choose for yourselves from the community twelve men, a single man, just a single man from the tribe, qechû lâkhem min-hâ‘âm shenêym ‘âsâr ’anâshîym ’îysh-’echâd ’îysh-’echâd mishshâbet
3. and command them saying, ‘Carry for yourselves from here, from the middle of the Yorden, even from the standing-place of the feet of the priests ### twelve stones and ### for yourselves with them and ### them in the ### which ### in the night.’” wetsawwû ’ôwthâm lê’môr she’û-lâkhem mizzeh mittôwkh hayyordên mimmatstsab ragelêy hakkôhanîym hâkhîyn shettêym-‘esrêh ’abânîym weha‘abaretem ’ôwthâm ‘immâkhem wehinnachetem ’ôwthâm bammâlôwn ’asher-tâlîynû bôw hallâylâh
4. So Yehoshua‘ declared to the twelve men which ### from the children of Yisra'el - a single man, just a single man from the tribe wayyiqerâ’ yehôwshua‘ ’el-shenêym he‘âsâr ’îysh ’asher hêkhîyn mibbenêy yisrâ’êl ’îysh-’echâd ’îysh-’echâd mishshâbet
5. and Yehoshua‘ said to them Cross over in front of the ark of Yahweh your God to the centre (?) of the Yorden and ### for yourselves a man a stone single upon his shoulder to the number of the tribes of the children of Yisra'el wayyô’mer lâhem yehôwshua‘ ‘iberû liphenêy ’arôwn YHWH ’elôhêykhem ’el-tôkh hayyordên wehârîymû lâkhem ’îysh ’eben ’achath ‘al-shikhemôw lemiçpar shibetêy benêy yisrâ’êl
6. for this reason these shall be among you, for your children will ask you in after times, saying, what are these stones to us? lema‘an tiheyeh zôwth beqirbekhem kîy-yishe’âlûn benêykhem mâchâr lê’môr mâh hâ’abânîym hâ’êlleh lâkhem
7. and you shall say to yourselves which they were cut off ### the Yorden from the face of the ark of the covenant of Yahweh ### in the Yorden they were cut off the waters of the Yorden and it was the stones the these to ### to the children of Yisra'el until forever wa’amaretem lâhem ’asher nikhrethû mêymêy hayyordên mippenêy ’arôwn berîyth-YHVH be‘âberôw bayyordên nikhrethû mêy hayyordên wehâyû hâ’abânîym hâ’êlleh lezikkârôwn libenêy yisrâ’êl ‘ad-‘ôwlâm
8. ###-### the children of Yisra'el like which he commanded Yehoshua‘ ### twelve stones from the middle of the Yorden like which pronounced Yahweh to Yehoshua‘ to the tribes of the children of Yisra'el and ### with them to the ### and they ### there wayya‘asû-khên benêy yisrâ’êl ka’asher tsiwwâh yehôwshua‘ wayyise’û shetêy-‘esrêh ’abânîym mittôwkh hayyordên ka’asher dibber YHVH ’el-yehôwshua‘ leshibetêy benêy yisrâ’êl wayya‘abirûm ‘immâm ’el-hammâlôn wayyannichûm shâm
9. and twelve stones Yehoshua‘ set up in the middle of the Yorden under the standing-place of the feet of the priests carrying the ark of the covenant and it was there until this day. ûshetêym ‘esrêh ’abânîym hêqîym yehôwshua‘ bethôwkh hayyordên tachath matstsab ragelêy hakkôhanîym nôse’êy hâ’arôwn habberîyth wayyiheyû shâm ‘ad hayyôwm hazzeh
10.   wehakkôhanîym nôseêy ’arôwn ‘ômedîym bethôwkh hayyordên ‘ad tôm kol-haddâbâr ’asher-tsiwwâh YHVH ’eth-yehôshua‘ ledabbêr ’el-hâ‘âm kekhôl ’asher-tsiwwâh môsheh ’eth-yehôshua‘ wayemaharû hâ‘7acirc;m wayya‘abôrû
11.   wayehîy ka’asher-tam kol-hâ‘âm la‘anôwr wayya‘abôr ’arôwn-YHVH wehakkôhanîym liphenêy hâ‘âm
12.   wayy‘aberû benêy-re’ûbên ûbenêy-gad wachatsîy shêbêt hamenasseh chamushîym liphenêy benêy yisrâ’êl ka’asher dibber ’alêyhem môsheh
13.   ke’arbâ‘îym ’eleph chalûtsêy hatstsâbâ’ ‘âberû liphenêy YHVH lammilchâmâh ’el ‘arebôwth yerîychôw
14.   bayyôwm hahû’ giddol YHVH ’eth-yehôwshua‘ be‘êynêy kol-yisrâ’êl wayyire’û ’ôthôw ka’asher yâre’û ’eth-môsheh kol-yemêy chayyâyw
15. Then Yahweh spoke to Yehoshua‘, saying wayyô’mer YHVH ’el-yehôwshua‘ lê’môr
16.   tsawwêh ’eth-hakkôhanîym nôse’êy ’arôwn hâ‘êdûth weya‘alû min-hayyordên
17.   wayetaw yehôwshua‘ ’eth-hakkôhanîym lê’môr ‘alû min-hayyordên
18. and it was in the going up of the priests carrying the ark of the covenant of Yahweh from the middle of the Yorden ### the soles of the feet of the priests to the dried-up land and the waters of the Yorden returned to their place, and ### ### upon every shore wayehîy ba‘alôwth hakkôhanîym nôse’êy hâ’arôwn berîyth-YHVH mittôwkh hayyordên nitteqû kappôwth ragelêy hakkôhanîym ’el hechârâbâh wayyâshubû mêy-hayyordên limeqôwmâm wayyêlekhû khithemôwl-shileshôwm ‘al-kol-gedôwthâyw
19. and the people went up from the Yorden ### to the month ### and ### to the Gilgal on the eastern border of Yericho wehâ‘âm ‘âlû min-hayyordên be‘âsôwr lachôdesh hâri’shôwn wayyachanû baggilgâl biqetsêh mizerach yerîychôw
20. and with the twelve stones these whch they took from the Yorden ### Yehoshua‘ in the Gilgal we’êth shetêym ‘esrêh hâ’abânîym hâ’êlleh ’asher lâqechû min-hayyordên hêqîym yehôwshua‘ baggilgal
21. and he spoke to the children of Yisra'el saying which they will ask your children ### your fathers saying what the stones the these wayyô’mer ’el-benêy yisrâ’êl lê’môr ’asher yish’âlûn benêykhem mâchâr ’eth-’abôwthâm lê’môr mâh ’abânîym hâ’êlleh
22. and ### your children saying on the dried-up land he crossed Yisra'el the Yorden the this wahôwda‘etem ’eth-benêykhem lê’môr bayyabbâshâh ‘âbar yisrâ’êl ’eth-hayyordên hazzeh
23.   asher hôwbîysh YHVH ’elôhêykhem ’eth-mêy hayyordên mippenêykhem ‘ad-‘âbrekhem ka’asher ‘âsâh YHVH ’elôhêykhem leyam-çûph ’asher-hôwbîysh mippenêynû ‘ad-‘âbrênû
24.   lema‘an da‘ath kol-‘ammêy hâ’ârets ’eth-yad YHVH kîy chazâqâh hîy’ lema‘an yerâ’them ’eth-YHVH ’elôhêykhem kol-hayyâmîym
Translations