Click here to send us your inquires or call (852) 36130518
Translations
Main home page Amazon UK Store Amazon COM Store Site map Search Resources
Translations Languages Language issues Writing Chronology Patriarchs Exodus Judges Site access Recent changes Sundry

Moses' Blessing - Deuteronomy 33 - analysis of words used

 TranslationTransliteration
1.  
vezô’th habberâkhâh ’asher bêrakh môsheh ’îysh hâ’elôhîym ’eth-benêy yisrâ’êl liphenêy môwthôw
2.  
vayyô’mar YHVH miççîynay bâ’
vezârach missê‘îyr
lâmôw hôwphîya‘ mêhar pâ’rân
ve’âthâh mêribebôth qôdesh
mîymîynôw ’êshdâth lâmôw
3.  
aph chôbêb ‘amîym
kol-qedôshâyv beyadekhâ
vehem tukkû leragelekhâ yishshâ’ middaberôtheykhâ
4.  
tôwrâh tsivvâh-lânû môsheh
môwrâshâh qehillah ya‘aqôb
5.  
vayehîy bîyshurûn melekh
behith’aççêph ra’shêy ‘âm
yachad shibetêy yisrâ’êl
6.  
yehîy re’ûben ve’al-yâmôth
vîyhîy methâyv miçepâr
7.  
Ç vezô’th lîyhûdâh vayyô’mar
shema‘ YHVH qôwl yehûdâh
ve’el-‘ammôw tebîy’ennû
yâdâyv râb lôw
ve‘êzer mitstsârâyv tiheyey
8.  
ûlelêvîy ’âmar
tummeykhâ ve’ûreykhâ
le’îysh haçîydekhâ
asher niççîythôw bemaççâh
terîybêhû ‘al-mêy merîybâh
9.  
hâ’ômêr le’âbîyv ûle’immôw
lô’ re’îythîyv ve’eth-’echâyv
lô’ hîkkîyr ve’eth-bânâv
lô’ yâdâ‘ kîy shâme
’imerâthekhâ ûberîythekhâ yinetsôrû
10.  
yôwrû mishpâtekhâ leya‘aqôb
vethôwrâthekhâ leyisrâ’êl
yâsîymû qetôwrâh
be’appekhâ vekhâlîyl ‘al-mizbechekhâ
11.  
bârêkh YHVH chêylôw
ûphô‘al yâdâyv tiretseh mechats
mâthenayim qâmâyv ûmesane’âyv min-yeqûmûn
12.  
Ç lebinyâmin âmar
yedîyd YHVH yishekôn lâbetach
‘âlâyv chôphêph
‘âlâyv kol-hayyôwm
ûbêyn kethêphâyv shâkhên
13. a) ûleyôwçêph - and to / for Yoseph
b) ’âmar - he said

a) mebôrekheth - blessed by / prospered by, from bârakh, Pû‘al feminine participle
b) Yahweh
c) ’aretsôw - his land

a) mimmeged - from / of the excellence / choice things (gifts of nature)
b) shâmayim - skies / heavens
c) mittal - from / of dew

a) ûmittehôwm - and from / of the deep / abyss / depths
b) rôbetseth - stretched out, from râbats, stretch oneself out / lie down, Qal feminine participle
c) tâchath - underbeath / below

Ç ûleyôwçêph ’âmar
 

mebôrekheth YHVH ’aretsôw
 
 
 

mimmeged shâmayim mittal
 
 
 

ûmittehôwm rôbetseth tâchath  
 
 
 

14. a) ûmimmeged - and from / of the excellence / choice things (gifts of nature)
b) tebû’ôth - natural produce / revenue (from bôw’, come into)
c) shâmesh - the sun

a) ûmimmeged - and from / of the excellence / choice things (gifts of nature)
b) geresh - produce / yield (a thing thrust out)
c) yerâchîym - months

ûmimmeged tebû’ôth shâmesh
 
 
 

ûmimmeged geresh yerâchîym
 
 
 

15. a) ûmêrô’sh - and from / of the head of
b) harerêy-qedem - the mountains of ancient / former times

a) ûmimmeged - and from / of the excellence / choice things (gifts of nature)
b) gibe‘ôwth - the hills of
c) ‘ôwlâm - eternity / forever / unending

ûmêrô’sh harerêy-qedem
 

ûmimmeged gibe‘ôwth ‘ôwlâm
 
 
 

16. a) ûmimmeged - and from / of the excellence / choice things (gifts of nature)
b) ’erets - the land
c) ûmelô’âh - and her fulness, from mâlê’, fill / be full

a) ûretsôwn - and goodwill / favour / acceptance
b) shôkhenîy - abider / dweller, from shâkhan, settle down / abide / dwell, Qal participle
c) çeneh - a thorn-bush

a) tâbôw’thâh - let this come, from bô’, come / go, Qal imperfect
b) lerô’sh - to / for the head of
c) Yoseph

a) ûleqâdeqôd - head / crown of head, related to qâdad bow down
b) nezîyr - one who is consecrated
c) ’echâyv - his brothers

ûmimmeged ’erets ûmelô’âh
 
 
 

ûretsôwn shôkhenîy çeneh
 
 
 

tâbôw’thâh lerô’sh yôwçêph
 
 

ûleqâdeqôd nezîyr ’echâyv
 
 

17. a) bekhôwr - firstborn, from bâkhar, bear early / bear new fruit / bear first child
b) shôwrôw - his bull / ox
c) hâdâr - ornament / splendour / hounr / dignity
d) lôw - to him

a) veqarenêy - and the horns of
b) re’êm - an ox
c) qarenâyv - his horns

a) bâhem - in / with them
b) ‘ammîym - the peoples / nations
c) yenaggach - he will push back, from nâgach, push / thrust / gore, Pi‘êl imperfect 3ms

a) yachedâv - together / at once / united, from yâchad, be united
b) ’apheçêy-’ârets - ends / extremities of the earth, from ’âphêç, cease / fail / come to an end

a) vehêm - and they
b) ribebôwth - ten thousands / myriads / multitudes of
c) Ephrayim

a) vehêm - and they
b) ’alephêy - the thousands of
c) Manasheh

bekhôwr shôwrôw hâdâr lôw
 
 
 
 

veqarenêy re’êm qarenâyv
 
 

bâhem ‘ammîym yenaggach
 
 
 

yachedâv ’apheçêy-’ârets
 
 

vehêm ribebôwth ’ephrayim
 
 

vehêm ’alephêy menashsheh
 
 

18.  
Ç velizebûlun ’âmar
semach zebûlun betsê’thekhâ
veyissâskhâr be’ôhâleykhâ
19.  
ammîym har-yiqerâ’û shâm
yizbechû zibechêy-tsedeq
kîy shepha‘ yammîym yîynâqû
ûsephunêy temûnêy chôl
20.  
Ç ûlegâd ’âmar
bârûkh marechîyb gâd
kelâbîy’ shâkhên vetâraph
zerôwa‘ ’aph-qâdeqôd
21.  
vayyare’ rê’shîyth
lôw kîy-shâm cheleqath mechôqêq
çâphÛn vayyêthê’ râ’shêy ‘âm
tsideqath YHVH ‘âsâh
ûmishetâyv ‘im-yisrâ’êl
22.  
Ç ûledân ’âmar
dân gûr ’areyêh
yezannêq min-habbâshân
23.  
ûlenaphtâlîy ’âmar
naphtâlîy seba‘ râtsôwn
ûmâlê’ birekâth YHVH yâm
vedârôwm yerâshâh
24.  
ûle’âshêr ’âmar
bârûkh mibbânîym ’âshêr
yehîy retsûy ’echâyv
vetâbêl bashshemen ragelôw
25.  
barzel ûnechôsheth min‘âlekhâ
ûkheyâmeykhâ dâbe’ekhâ
26.  
’êyn kâ’êl yeshurûn
rôkhêb shâmayim be‘ezerekhâ
ûbega’avâthôw shechâqîym
27.  
me‘ônâh ’elôhêy qedem
ûmittachath zerô‘ôth ‘ôwyêb
vayyô’mer hashemed
28. a) vayyishekôn -
b) Israel
c) betach - in security / safety
a) bâdâd - isolation / separation / security
b) ‘êyn - fountain / spring / eye
c) Ya'aqob

a) ’el-’erets - to / towards a land of
b) dâgân - grain
c) vethîyrôwsh - and new wine

a) ’aph-shâmâyv - yea / moreover / furthermore / lo his skies / heavens
b) ya‘arephû - they will drip, from ‘âraph, drip / drop, Qal imperfect 3mp
c) tal - dew
vayyishekôn yisrâ’êl betach
 
 

bâdâd ‘êyn ya‘aqôb
 
 

’el-’erets dâgân vethîyrôwsh
 
 

’aph-shâmâyv ya‘arephû tal
 
 
 

29.  
’ashereykhâ yisrâ’êl mîy khâmôwkhâ
‘am nôwsha‘ baYHVH
mâgên ‘ezerekhâ va’asher-chereb
ga’avâthekhâ veyikkâchashû ’ôybekhâ lâkh
ve’attâh ‘al-bâmôwthêymôw thiderôkh

 

Translations