Click here to send us your inquires or call (852) 36130518
Translations
Main home page   Amazon UK Store Amazon COM Store   Site map Search Resources
Translations Languages Language issues Writing Chronology Patriarchs Exodus Judges   Site access Recent changes Sundry

Moses' Song - Deuteronomy 32

 TranslationTransliteration
1. Listen, O heavens, and I will speak
and hear, O earth, the words of my mouth.
ha’azîynû hashshâmayim wa’adabbêrâh
wethishema‘ hâ’ârets ’imerêy-pîy
2. Refreshing like rain my understanding,
distilling like dew my speech -
like cloudburst on the grass,
or rainfall on growing plants -
ya‘arôph kammâtar liqechîy
tizzal kattal ’imrâthîy
kise‘îyrim ‘alêy-deshe’
wekirebbîybîym ‘alêy-‘êseb
3. for the name of Yahweh I will proclaim!
Ascribe greatness to our Elohim,
kîy shêm YHVH ’eqerâ’
hâbû gôdel lê’lôhêynû
4. The Rock! Perfection his work,
for all his ways are justice.
El of faithfulness and without evasion,
righteous and straightforward is he.  
hatstsûr tâmîym pâ‘alôw
kîy khol-derâkhâyw mishpât
’êl ’emûnâh we’êyn ‘âwêl
tsadîyq weyâshâr hû’
5. Spoiled for him - no children of his, marred,
a generation crooked and twisted.
shichêth lôw lô’ bânâyw mûmâm
dôwr ’iqqêsh ûpethaletôl
6. Yahweh you repay like this?
you people, shameless, lacking wisdom?
Is not he your father and possessor?
he your maker and supporter?
haleYHVH tigmelû-zô’th
‘am nâbâl welô’ châkhâm
halô’-hû’ ’âbîykhâ qânekhâ
hû’ ‘âsekhâ wâykhinekhâ
7. Remember the days of old,
reflect on the years of generation after generation.
Ask your father and let him make clear to you,
your elders and let them tell you.
zekhôr yemôwth ‘ôwlâm
bîynû shenôth dôr-wadôr
she’al ’âbîykhâ weyaggêdekhâ
zeqêneykhâ weyô’merû lâkh
8. When giving inheritance, Elyon to the nations,
in his separation of the children of Adam,
he established boundaries for the peoples
to the number of the children of Israel.
behanechêl ‘elyôwn gôwyim
behaphrîydôw benêy ’âdâm
yatstsêb gebulôth ‘ammîym
lemiçpar benêy yisrâ’êl
9. Then the share of Yahweh was his people:
Ya'aqob a pledge of his inheritance.
kîy chêleq YHVH ’ammôw
ya‘aqôb chebel nachalâthôw
10. He found him in a land of wilderness,
a confused howling waste.
He enveloped him, he built him up,
he guarded him like the very centre of his eye.
yimetsâ’êhû be’erets midbâr
ûbethôhû yelêl yeshimôn
yeçôbebenehû yebôwnenêhû
yitstserenehû ke’îyshôn ‘êynôw
11. Like an eagle arouses his nest
and over his young hovers -
he spreads his wings, he takes them up,
he lifts them on his pinions.
kenesher yâ‘îyr qinnôw
‘al-gôzâlâyw yerachêph
yipherôs kenâphâyw yiqqâchêhû
yissa’êhû ‘al-’eberâthôw
12. Yahweh alone nurtured him,
there was with him no El unknown.
YHVH bâdâd yanechennû
we’êyn ‘immôw ’êl nêkhâr
13. He caused him to ride upon the high places of the land,
eat the fruits of the field,
to suckle honey from the crags
and oil from the flinted rock.
yarekibêhû ‘al-bâmâwôthêy ’ârets
wayyô’khal tenûbôth sâdây
wayyênêqihû debash miççela‘
weshemen mêchalemîysh tsûr
14. Curds of cattle and milk of flocks
with fat of lambs,
rams birthed in Bashan, goats,
with oil of kernel-wheats
and blood of grapes you drink as wine.
cheme’ath bâqâr wachalêb tsô’ôn
‘im-chêlêb kârîym
we’êylîym benêy-bâshân we’attûdîym
‘im-chêlêb kileyôth chittâh
wedam-‘ênâb tisheteh-châmer
15.  
wayyisheman yeshurûn wayyibe‘ât
shâmanetâ ‘âbîythâ kâsîythâ
wayyittôsh ’elôah ‘âsâhû
wayenabêl tsûr yeshu‘âthôw
16.  
yaqeni’uhû bezarîym
bethô‘êbôth yakhe‘îyçuhû
17.  
yizbechû lashshêdîym lô’ ’elôah
elôhîym lô’ yedâ‘ûm
chadâshîym miqqârôb bâ’û
lô’ se‘ârûm ’abôthêykhem
18.  
tsûr yelâdekhâ tesh
watishekach ’êl mechôllekhâ
19.  
wayyare’ YHVH wayyine’âts
mikka‘aç bânâyw ûbenôthâyw
20.  
wayyô’mer ’açetîyrâh phânay mêhem
’ere’eh mâh ’acharîythâm
kîy dôr tahepukhôth hêmmâh
bânîym lô’-’êmun bâm
21.  
hêm qine’ûnîy belô’-’êl
kîy ‘açûnîy behabelêyhem
wa’anîy ’aqenîy’êm belô’-‘âm
bi‘açûnîy behabelêyhem
begôy nâbâl ’akhe‘îyçêm
22.  
kîy-’êsh qâdechâh be’apîy
wattîyqad ‘ad-she’ôwl tachetith
watô’khal’erets wîybulâh
watelahêt mewôçdêy hârîym
23.  
’açepeh ‘âlêymôw râ‘ôwth
chitstsay ’aballeh-bâm
24.  
mezêy râ‘âb ûlechumêy resheph
weqeteb merîyrîy
weshen-behêmôth ’ashallach-bâm
‘im-chamath zôchalêy ‘âphâr
25.  
michûts teshakkel-chereb
ûmêchadârîym ’êymâh
gam-bâchûr gam-bethûlâh
yôwnêq ‘im-’aysh sêybâh
26.  
’âmaretîy ’aphe’êhem
’ashebîythâh mê’enôwth zikherâm
27.  
lûlêy ka‘aç ’ôwyêb ’âgûr
pen-yenakherû tsâreymôw
pen-yô’merû yâdênû râmâh
welô’ YHVH pâ‘al kol-zô’th
28.  
kîy-gôwy ’ôbad ‘êtsôwth hêmmâh
we’êyn bâhem tebûnâh
29.  
lû châkemû yasekîlû zô’th
yabîynû le’acharîythâm
30.  
’êykâh yiredôph ’echâd ’eleph
ûshenyim yânîyçû rebâbâh
’im-lô’ kîy-tsûrâm mekârâm
waYHVH hiçegîyrâm
31.  
kîy lô’ ketsûrênû tsûrâm
we’ôyebêynû pelîylîym
32.  
kîy-miggephen çedôm gâphenâm
ûmishshademôth ‘amôrâh
anâbêmôw ‘innebêy-rôwsh
’ashkelôth merôrôth lâmôw
33.  
chamath tannîynîym yêynâm
werô’sh pethânîym ’akhezâr
34.  
halô’-hû’ kâmuç ’immâdîy
chathûm be’ôwtserôthây
35.  
lîy nâqâm weshillêm
le‘êth tâmût ragelâm
kîy qârôb yôwm ’êydâm
wechâsh ‘athidôth lâmôw
36.  
kîy-yâdîyn YHVH ‘ammôw
we‘al-‘abâdâyw yithnechâm
kîy yire’eh kîy-’âzelath yâd
we’epheç ‘âtsûr we‘âzûb
37.  
we’âmar ’êy ’elôhêymôw
tsûr châçâyû bôw
38.  
asher chêleb zebachêymôw
yishetû yêyn neçîykhâm
yâqûmû weya‘zerukhem
yehîy ‘alêykhem çitherâh
39.  
re’û ‘attah kîy ’anîy hû’
we’êyn ’elôhîym ‘immadîy
anîy ’âmîyth wa’achayyeh
mâchatsetîy wa’anîy ’erepâ’
we’êyn mîyyâdîy matstsîyl
40.  
kîy-’essâ’ ’el-shâmayim yâdîy
we’amaretîy hay ’ânôkhîy le‘ôlâm
41.  
’im-shannôwthîy beraq charebîy
wethô’chêz bemishphât yâdîy
’âshîyb nâqâm letsârây
welimesane’ay ’ashallêm
42.  
’ashekîyr chitstsay middâm
wecharebîy tô’khal bâsâr
middam châlâl weshibeyâh
mêrô’sh pare‘ôwth ’ôwyêb
43.  
harenîynû gôwyim ‘ammôw
kîy dam-‘abâdâyw yiqqôwm
wenâqâm yâshîyb letsârâyw
wekhipper ’ademâthôw ‘ammôw

 

Translations