Click here to send us your inquires or call (852) 36130518
Translations
Main home page Amazon UK Store Amazon COM Store Site map Search Resources
Translations Languages Language issues Writing Chronology Patriarchs Exodus Judges Site access Recent changes Sundry

Moses' Song - Deuteronomy 32 - analysis of words used

 TranslationTransliteration
1. a) ha’azîynû - give ear / listen , from ’âzan, Hiphîyl imperative plural
b) hashshâmayim - the heavens
c) wa’adabbêrâh - and I will speak, from dâbar, Pi‘êl imperfect 1S

a) wethishema‘ - and hear, from shâma‘, Qal imperative plural
b) hâ’ârets - the earth
c) ’imerêy-pîy - the utterances of my mouth, from ’imer, utterance / speech / word, plural construct

ha’azîynû hashshâmayim wa’arabbêâh
 
 

wethishema‘ hâ’ârets ’imerêy-pîy
 
 
 

2. a) ya‘arôph - it will drip / drop, from ‘âraph, Qal imperfect 3MS (or jussive)
b) kammâtar - like the rain
c) liqechîy - my teaching / learning / understanding, leqach from verb stem lâqach, take / receive

a) tizzal - it will flow / trickle / drop / distil, from nâzal, Qal imperfect 3FS
b) kattal - like the dew
c) ’imrâthîy - my speech, from ’imer, utterance / speech / word, construct

a) kise‘îyrim - like raindrops / storms, from verb stem sâ‘ar, sweep / whirl away, variously developed
b) ‘alêy-deshe’ - upon grass

a) wekirebbîybîym - and like copious showers (cause of fertility)
b) ‘alêy-‘êseb - upon growing things

ya‘arôph kammâtar liqechîy
 
 
 

tizzal kattal ’imrâthîy
 
 

kise‘îyrim ‘alêy-deshe’
 
 

wekirebbîybîym ‘alêy-‘êseb
 

3. a) kîy shêm YHVH - for the name of Yahweh
b) ’eqerâ’ - I will proclaim, from qâra’, call / proclaim / give name to - Qal imperfect 1S

a) hâbû - ascribe, from yâhab, give / ascribe / grant / provide, Qal imperative
b) gôdel lê’lôhêynû - greatness to our Elohim

kîy shêm YHVH ’eqerâ’
 
 

hâbû gôdel lê’lôhêynû
 

4. a) hatstsûr - the rock
b) tâmîym - complete / sound, from tâmam, be complete / sound / entire / whole / having integrity
c) pâ‘alôw - his work / activity / deed

a) kîy khol-derâkhâyw - for all his ways / paths / travels
b) mishpât - a judgement / act of justice / decision / fitting action / custom

a) ’êl - El
b) ’emûnâh - faithfulness
c) we’êyn ‘âwêl - and there is not injustice / unrighteousness / deviation from the right course

a) tsadîyq - righteous / just
b) weyâshâr - and just / straightforward / right
c) hû’ - he

hatstsûr tâmîym pâ‘alôw
 
 
 

kîy khol-derâkhâyw mishpât
 

’êl ’emûnâh we’êyn ‘âwêl
 
 
 

tsadîyq weyâshâr hû’
 
 

5. a) shichêth - they have dealt corruptly, from shâchath, go to ruin, Pi‘êl perfect 3MS
b) lôw - to him
c) lô’ bânâyw - not his sons
d) mûmâm - their blemish / defect

a) dôwr - a generation
b) ’iqqêsh - twisted / perverted, from âqar, twist / make crooked
c) ûpethaletôl - and twisted / tortuous, from pâthal, twist, see also pâthîyl, cord / thread

shichêth lôw lô’ bânâyw mûmâm
 
 
 
 

dôwr ’iqqêsh ûpethaletôl
 
 
 

6. a) haleYHVH - to Yahweh?
b) tigmelû - you will repay, from gâmal, deal fully with / repay / recompense, Qal imperfect 2MP
c) zô’th - this FS

a) ‘am - people
b) nâbâl - foolish / senseless / immodest / disgraceful / shameless
c) welô’ châkhâm - and not wise / skilful / learned / shrewd

a) halôw’-hû’ - not he?
b) ’âbîykhâ - your (plural) father
c) qânekhâ - your buyer / purchaser / acquirer / possessor

a) hû’ - he
b) ‘âsekhâ - your maker
c) wâykhinekhâ - your establisher / vindicator, from kûn, be firm, Polel

haleYHVH tigmelû-zô’th
 
 
 

‘am nâbâl welô’ châkhâm
 
 

halôw’-hû’ ’âbîykhâ qânekhâ
 
 

hû’ ‘âsekhâ wâykhinekhâ
 
 

7. a) zekhôr - be remembering, from zâkhar, remember, imprint, Qal participle
b) yemôwth - the days of
c) ‘ôwlâm - old / eternity / distant time

a) bîynû - consider, from bîyn, discern / perceive / understand / observe / consider, Qal imperative plural
b) shenôth - the years of
c) dôr-wadôr - generation and generation

a) she’al - ask, from shâ’al, ask / inquire, Qal imperative
b) ’âbîykhâ - your father
c) weyaggêdekhâ - and let him expound, from yâgad, be conspicuous, Hiphîyl imperfect (jussive) 3MS

a) zeqêneykhâ - your elders
b) weyô’merû lâkh - and let them speak to you, from ’âmar, speak / utter / say

zekhôr yemôwth ‘ôwlâm
 
 

bîynû shenôth dôr-wadôr
 
 

she’al ’âbîykhâ weyaggêdekhâ
 
 

zeqêneykhâ weyô’merû lâkh
 

8.  
bechanechêh ‘elyôwn gôwyim
behaphrîydôw benêy ’âdâm
yatstsêb gebulôth ‘ammîym
lemiçpar benêy yisrâ’êl
9.  
kîy chêleq YHVH ’ammôw
ya‘aqôb chebel nachalâthôw
10.  
yimetsâ’êhû be’erets midbâr
ûbethôhû yelêl yeshimôn
yeçôbebenehû yebôwnenêhû
yitstserenehû ke’îyshôn ‘êynôw
11.  
kenesher yâ‘îyr qinnôw
‘al-gôzâlâyw yerachêph
yipherôs kenâphâyw yiqqâchêhû
yissa’êhû ‘al-’eberâthôw
12.  
YHVH bâdâd yanechennû
we’êyn ‘immôw ’êl nêkhâr
13.  
yarekibêhû ‘al-bâmâwôthêy ’ârets
wayyô’khal tenûbôth sâdây
wayyênêqihû debash miççela‘
weshemen mêchalemîysh tsûr
14.  
cheme’ath bâqâr wachalêb tsô’ôn
‘im-chêlêb kârîym
we’êylîym benêy-bâshân we’attûdîym
‘im-chêlêb kileyôth chittâh
wedam-‘ênâb tisheteh-châmer
15.  
wayyisheman yeshurûn wayyibe‘ât
shâmanetâ ‘âbîythâ kâsîythâ
wayyittôsh ’elôah ‘âsâhû
wayenabêl tsûr yeshu‘âthôw
16.  
yaqeni’uhû bezarîym
bethô‘êbôth yakhe‘îyçuhû
17.  
yizbechû lashshêdîym lô’ ’elôah
elôhîym lô’ yedâ‘ûm
chadâshîym miqqârôb bâ’û
lô’ se‘ârûm ’abôthêykhem
18.  
tsûr yelâdekhâ tesh
watishekach ’êl mechôllekhâ
19.  
wayyare’ YHVH wayyine’âts
mikka‘aç bânâyw ûbenôthâyw
20.  
wayyô’mer ’açetîyrâh phânay mêhem
’ere’eh mâh ’acharîythâm
kîy dôr tahepukhôth hêmmâh
bânîym lô’-’êmun bâm
21.  
hêm qine’ûnîy belô’-’êl
kîy ‘açûnîy behabelêyhem
wa’anîy ’aqenîy’êm belô’-‘âm
bi‘açûnîy behabelêyhem
begôy nâbâl ’akhe‘îyçêm
22.  
kîy-’êsh qâdechâh be’apîy
wattîyqad ‘ad-she’ôwl tachetith
watô’khal’erets wîybulâh
watelahêt mewôçdêy hârîym
23.  
’açepeh ‘âlêymôw râ‘ôwth
chitstsay ’aballeh-bâm
24.  
mezêy râ‘âb ûlechumêy resheph
weqeteb merîyrîy
weshen-behêmôth ’ashallach-bâm
‘im-chamath zôchalêy ‘âphâr
25.  
michûts teshakkel-chereb
ûmêchadârîym ’êymâh
gam-bâchûr gam-bethûlâh
yôwnêq ‘im-’aysh sêybâh
26.  
’âmaretîy ’aphe’êhem
’ashebîythâh mê’enôwth zikherâm
27.  
lûlêy ka‘aç ’ôwyêb ’âgûr
pen-yenakherû tsâreymôw
pen-yô’merû yâdênû râmâh
welô’ YHVH pâ‘al kol-zô’th
28.  
kîy-gôwy ’ôbad ‘êtsôwth hêmmâh
we’êyn bâhem tebûnâh
29.  
lû châkemû yasekîlû zô’th
yabîynû le’acharîythâm
30.  
’êykâh yiredôph ’echâd ’eleph
ûshenyim yânîyçû rebâbâh
’im-lô’ kîy-tsûrâm mekârâm
waYHVH hiçegîyrâm
31.  
kîy lô’ ketsûrênû tsûrâm
we’ôyebêynû pelîylîym
32.  
kîy-miggephen çedôm gâphenâm
ûmishshademôth ‘amôrâh
anâbêmôw ‘innebêy-rôwsh
’ashkelôth merôrôth lâmôw
33.  
chamath tannîynîym yêynâm
werô’sh pethânîym ’akhezâr
34.  
halô’-hû’ kâmuç ’immâdîy
chathûm be’ôwtserôthây
35.  
lîy nâqâm weshillêm
le‘êth tâmût ragelâm
kîy qârôb yôwm ’êydâm
wechâsh ‘athidôth lâmôw
36.  
kîy-yâdîyn YHVH ‘ammôw
we‘al-‘abâdâyw yithnechâm
kîy yire’eh kîy-’âzelath yâd
we’epheç ‘âtsûr we‘âzûb
37.  
we’âmar ’êy ’elôhêymôw
tsûr châçâyû bôw
38.  
asher chêleb zebachêymôw
yishetû yêyn neçîykhâm
yâqûmû weya‘zerukhem
yehîy ‘alêykhem çitherâh
39.  
re’û ‘attah kîy ’anîy hû’
we’êyn ’elôhîym ‘immadîy
anîy ’âmîyth wa’achayyeh
mâchatsetîy wa’anîy ’erepâ’
we’êyn mîyyâdîy matstsîyl
40.  
kîy-’essâ’ ’el-shâmayim yâdîy
we’amaretîy hay ’ânôkhîy le‘ôlâm
41.  
’im-shannôwthîy beraq charebîy
wethô’chêz bemishphât yâdîy
’âshîyb nâqâm letsârây
welimesane’ay ’ashallêm
42.  
’ashekîyr chitstsay middâm
wecharebîy tô’khal bâsâr
middam châlâl weshibeyâh
mêrô’sh pare‘ôwth ’ôwyêb
43.  
harenîynû gôwyim ‘ammôw
kîy dam-‘abâdâyw yiqqôwm
wenâqâm yâshîyb letsârâyw
wekhipper ’ademâthôw ‘ammôw

 

Translations