Click here to send us your inquires or call (852) 36130518
Translations
Main home page Amazon UK Store Amazon COM Store Site map Search Resources
Translations Languages Language issues Writing Chronology Patriarchs Exodus Judges Site access Recent changes Sundry

Psalm 90 - an intercession of Mosheh - analysis of words used

 TranslationTransliteration
1. a) tephillâh -
b) lemôsheh - to Moses
c) ’îysh - the man of (construct)
d) hâ’elôhîym - God

a) ’adônây - my lord
b) mâ‘ôwn -
c) ’attâh - you (masculine singular)
d) hâyaythâ -
e) lânû - to us
f) bedôr -
g) wâdôr -

 
tephillâh lemôsheh ’îysh-hâ’elôhîym
 
 
 

’adônây mâ‘ôwn ’attâh hâyaythâ lânû bedôr wâdôr
 
 
 
 
 
 

 
2. a) beterem - in
b) hârîym - mountains
c) yullâdû - from yâlad, give birth / bear - Pu‘al 3MP

a) wattechôwlêl
b) ’erets - the earth / land
c) wethêbêl - land / cultivated land

a) ûmê‘ôwlâm - and from time indefinite
b) ‘ad-‘ôwlâm - unto time indefinite
c) ’attâh - you (masculine singular)
d) ’êl - God / El

 
beterem hârîym yullâdû
 
 

wattechôwlêl ’erets wethêbêl
 
 

ûmê‘ôwlâm ‘ad-‘ôwlâm ’attâh ’êl
 
 
 

 
3. a) tâshêb -
b) ’enôwsh -
c) ‘ad-dakhâ’ - unto

a) wattô’mer -
b) shûbû -
c) benêy-’âdâm - the sons of Adam / mankind

 
tâshêb ’enôwsh ‘ad-dakhâ’
 
 

wattô’mer shûbû benêy-’âdâm
 
 

 
4. a) kîy - for / since / because
b) ’eleph - a thousand
c) shânîym - years
d) be‘êyneykhâ - in your eyes

a) keyôwm - like a day
b) ’ethmôwl -
c) kîy - for / since / because
d) ya‘abôr -

 
kîy ’eleph shânîym be‘êyneykhâ
 
 
 

keyôwm ’ethmôwl kîy ya‘abôr
 
 
 

 
5. a) we’ashmûrâh - and
b) ballâylâh - in the night

a) zeramtâm -
b) shênâh -
c) yiheyû -

 
we’ashmûrâh ballâylâh
 

zeramtâm shênâh yihe
 
 

 
6. a) babôqer -
b) kechâtsîyr -
c) yachalôph -

a) babôqer -
b) yâtsîyts -
c) wechâlâph - and

 
babôqer kechâtsîyr yachalôph
 
 

babôqer yâtsîyts wechâlâph
 
 

 
7. a) lâ‘ereb -
b) yemôwlêl -
c) weyâbêsh - and

a) kîy - for / since / because
b) kâlîynû -
c) be’apekhâ - in your

 
lâ‘ereb yemôwlêl weyâbêsh
 
 

kîy-kâlîynû be’apekhâ
 
 

 
8. a) ûbachamâthekhâ - and
b) nibhâlenû -

a) shâtâ -
b) ‘awônôthêynû -
c) lenenedekhâ - to

 
ûbachamâthekhâ nibhâle
 

shâtâ ‘awônôthêynû lenenedekhâ
 
 

 
9. a) ‘alumênû -
b) lim’ôr -
c) pânâykhâ -

a) kîy - for / since / because
b) kol-yâmêynû - all our days
c) pânû -
d) be‘ebrâthekhâ -

a) killîynû -
b) shânîynû -
c) kemôw-heneh -

 
alumênû lim’ôr pânâykhâ
 
 

kîy kol-yâmêynû pânû be‘ebrâthekhâ
 
 
 

killîynû shânîynû kemôw-heneh
 
 

 
10. a) yemêy - the days of (construct)
b) shenôwthêynû -
c) bâhem - in them (masculine)
d) shib‘îym - seventy
e) shânâh - year(s)

a) we’im - and if
b) binbûrôth -
c) shemôwnîym -
d) shânâh - year(s)

a) werâhbâm -
b) ‘âmâl -
c) wâ’âwen -

a) kîy - for / since / because
b) gâz -
c) hîysh -
d) wannâ‘uphâh -

 
yemêy-shenôwthêynû bâhem shib‘îym shânâh
 
 
 
 

we’im binbûrôth shemôwnîym shânâh
 
 
 

werâhbâm ‘âmâl wâ’âwen
 
 

kîy-gâz hîysh wannâ‘uphâh
 
 
 

 
11.  
mîy-yôwdêah ‘ôz ’aphekhâ
ûkeyir’âthekhâ ‘eberâthekhâ
 
12.  
limnôwth yâmêynû kên hôwda‘
wenâbi’ lebab chokhmâh
 
13.  
shûbâh YHVH ‘ad-mâthây
wehinnâchem ‘ad-‘abâdeykhâ
 
14.  
sab‘ênû baboqer chaçedekhâ
ûnerannenâh wenismechâh bekol-yâmêynû
 
15.  
sammechênû kîymôwth ‘innîythânû
shenôwth râ’îynû ra‘âh
 
16.  
yarâ’eh ’el-‘abâdeykhâ pâ‘alekhâ
wahadârekhâ ‘al-benêyhem
 
17.  
wîyhîy nô‘am ’adônây ’elôhêynû ‘âlêynû
ûma‘asêh yâdêynû kôwnenâh ‘âlêynû
ûma‘asêh yâdêynû kôwnenûhû
 

Translations