Click here to send us your inquires or call (852) 36130518
Translations
Main home page Amazon UK Store Amazon COM Store Site map Search Resources
Translations Languages Language issues Writing Chronology Patriarchs Exodus Judges Site access Recent changes Sundry

The Ten Commandments (Exodus 20:1-18 and Deuteronomy 5:5-21) - analysis of words used

 TranslationTransliteration
20:1.
5:5.
lê’môr - saying

a) lê’môr - saying

 
wayedabbêr ’elôhîym ’êth kol-haddebârîym hâ’êlleh lê’môr

lê’môr

 
20:2.
5:6.
a) ’ânôkhîy - I (emphasised)
b) Yahweh your Elohim

a) ’asher - which
b) hôwtsê’thîykhâ - from yâtsa’, go out - Hiphîyl perfect 1S, suffix you

a) mê’erets - from the land of (construct)
b) mitsrayyim - Egypt
c) mibêyth - from the house of (construct)
d) ‘abâdîym - services / workings

 
Ç ’ânôkhîy YHVH ’elôheykhâ
 

asher hôwtsê’thîykhâ
 

mê’erets mitsrayyim mibêyth ‘abâdîym
 
 
 

 
20:3.
5:7.
a) lô’-yihyeh - there must never be
b) lekhâ - to you
c) ’elôhîym - gods
d) ’achêrîym - other
e) ‘al-pânây - before my face / in front of me

 
lô’-yihyeh lekhâ ’elôhîym ’achêrîym ‘al-pânây
 
 
 
 

 
20:4.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5:8.
a) lô’-tha‘aseh-lekhâ - never *** to you
b) pheçel - idol / image (from pâçal, hew or cut into shape)

a) wekol-temûnâh - and any likeness / form / representation/ semblance (related to mîyn, species / kind)
b) ’asher - which
c) bashshâmayim - in the heavens / skies
d) mimma‘al - from above

a) wa’asher - and which
b) bâ’ârets - in the earth
c) mitachath - from below

a) wa’asher - and which
b) bammayim - in the waters
c) mitachath - from below
d) lâ’arets - to the earth

a) lô’-tha‘aseh-lekhâ - never *** to you
b) pheçel - idol / image (from pâçal, hew or cut into shape)

a) kol-temûnâh - any likeness / form / representation/ semblance (related to mîyn, species / kind)
b) ’asher - which
c) bashshâmayim - in the heavens / skies
d) mimma‘al - from above

a) wa’asher - and which
b) bâ’ârets - in the earth
c) mitachath - from below

a) wa’asher - and which
b) bammayim - in the waters
c) mitachath - from below
d) lâ’arets - to the earth

 
lô’-tha‘aseh-lekhâ pheçel
 

wekol-temûnâh ’asher bashshâmayim mimma‘al
 
 
 

wa’asher bâ’ârets mitachath
 
 

wa’asher bammayim mitachath lâ’arets
 
 
 

lô’-tha‘aseh-lekhâ pheçel
 

kol-temûnâh ’asher bashshâmayim mimma‘al
 
 
 

wa’asher bâ’ârets mitachath
 
 

wa’asher bammayim mitachath lâ’arets
 
 
 

 
20:5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5:9.
a) lô’-thishtachaweth - never bow down, from shâchâh Hithpa‘êl imperfect 2ms
b) lâhem - to them
c) welô’ - and never
d) thâ‘âbedêm - from ‘âbad, serve -

a) kîy ’ânôkhîy - for I (emphasised)
b) Yahweh your Elohim

a) ’êl - a god
b) qannâ’ - jealous (related to qânâh, get / acquire)
c) pôqed - from pâqad, attend to / visit / muster, Qal active participle
d) ‘awôn - wickedness
e) ’âbôth - fathers

a) ‘al-bânîym - upon sons
b) ‘al-shillêshîym - unto those of the third

a) we‘al-ribê‘îym - and unto those of the fourth
b) lesône’ây - to haters of me, from sânê’, hate - Qal active participle

a) lô’-thishtachaweth - never bow down, from shâchâh Hithpa‘êl imperfect 2ms
b) lâhem - to them
c) welô’ - and never
d) thâ‘âbedêm - from ‘âbad, serve -

a) kîy ’ânôkhîy - for I (emphasised)
b) Yahweh your Elohim

a) ’êl - a god
b) qannâ’ - jealous (related to qânâh, get / acquire)
c) pôqed - from pâqad, attend to / visit / muster, Qal active participle
d) ‘awôn - wickedness
e) ’âbôth - fathers

a) ‘al-bânîym - upon sons
b) ‘al-shillêshîym - unto those of the third

a) we‘al-ribê‘îym - and unto those of the fourth
b) lesône’ây - to haters of me, from sânê’, hate - Qal active participle

 
lô’-thishtachaweth lâhem welô’ thâ‘âbedêm
 
 
 

kîy ’ânôkhîy YHVH ’elôheykhâ
 

’êl qannâ’ pôqed ‘awôn ’âbôth
 
 
 
 

‘al-bânîym ‘al-shillêshîym
 

we‘al-ribê‘îym lesône’ây
 

lô’-thishtachaweth lâhem welô’ thâ‘âbedêm
 
 
 

kîy ’ânôkhîy YHVH ’elôheykhâ
 

’êl qannâ’ pôqed ‘awôn ’âbôwth
 
 
 
 

‘al-bânîym ‘al-shillêshîym
 

we‘al-ribê‘îym lesône’ây
 

 
20:6
 
 
 
 
 
 

5:10.
a) we‘ôseh - and a doer / maker, from ‘âsah, Qal active participle
b) cheçed - goodness / kindness (related to châçad, be good / kind, and châçîyd, adjective kind / pious as the active practice of kindness)
c) la’alâphîym - to thousands
d) le’ôhabay - to lovers of me, from ’âhab, Qal active participle

a) ûleshômrêy - and keepers of, from shâmar, Qal active participle construct
b) mitswôwthây - my commandments

a) we‘ôseh - and a doer / maker, from ‘âsah, Qal active participle
b) cheçed - goodness / kindness (related to châçad, be good / kind, and châçîyd, adjective kind / pious as the active practice of kindness)
c) la’alâphîym - to thousands
d) le’ôhabay - to lovers of me, from ’âhab, Qal active participle

a) ûleshômrêy - and keepers of, from shâmar, Qal active participle construct
b) mitswôwthâw - his commandments

 
we‘ôseh cheçed la’alâphîym le’ôhabay
 
 
 

ûleshômrêy mitswôwthây
 

we‘ôseh cheçed la’alâphîym le’ôhabay
 
 
 

ûleshômrêy mitswôwthâw

 

 
20:7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5:11.
a) lô’ thissâ’ - never lift / carry / take, from nâsâ’, Qal imperfect 2ms
b) ’eth shêm-YHVH ’elôheykhâ - (object marker) the name of Yahweh your god

a) lashshawe’ - to emptiness / vanity / nothingness
b) kîy lô’ - for never
c) yenaqqeh - he will hold innocent / leave unpunished, from nâqâh, Pi‘êl 3ms
d) Yahweh

a) ’êth ’asher-yissâ’ - which/who he will lift / carry / take, from nâsâ’, Qal imperfect 3ms
b) ’eth-shemôw - his name
c) lashshâwe’ - to emptiness / vanity / nothingness

a) lô’ thissâ’ - never lift / carry / take, from nâsâ’, Qal imperfect 2ms
b) ’eth-shêm-YHVH-’elôheykhâ - (object marker) the name of Yahweh your god

a) lashshawe’ - to emptiness / vanity / nothingness
b) kîy lô’ - for never
c) yenaqqeh - he will hold innocent / leave unpunished, from nâqâh, Pi‘êl 3ms
d) Yahweh

a) ’êth ’asher-yissâ’ - which/who he will lift / carry / take, from nâsâ’, Qal imperfect 3ms
b) ’eth-shemôw - his name
c) lashshâwe’ - to emptiness / vanity / nothingness

Ç lô’ thissâ’ ’eth shêm-YHVH ’elôheykhâ
 

lashshawe’ kîy lô’ yenaqqeh YHVH
 
 
 

’êth ’asher-yissâ’ ’eth-shemôw lashshâwe
 
 

Ç lô’ thissâ’ ’eth-shêm-YHVH-’elôheykhâ
 

lashshawe’ kîy lô’ yenaqqeh YHVH
 
 
 

’êth ’asher-yissâ’ ’eth-shemôw lashshâwe
 
 

 
20:8

5:12.P zâkhôwr ’eth-yôwm hashshabbath leqadeshôw

Ç shamôwr ’eth-yôwm hashshabbath leqadeshôw
ka’asher tsiwwekhâ YHVH ’elôheykhâ
 
20:9/5:13. a) shêsheth yamîym - six days
b) ta‘abîd - you will work / serve, from ‘âbad, Qal imperfect 2ms
c) we‘âsîyth - and be doing, from ‘âsâh, do / make, Qal passive participle
d) kol-mela’khetekhâ - all your own occupation / work, from lâ’kh, send / wait upon / minister

 
shêsheth yamîym ta‘abîd we‘âsîyth kol-mela’khetekhâ
 
 
 

 
20:10
 
 
 
 
 

5:14.
 

 
weyôwm hashshebîy‘îy shabâth laYHVH ’elôheykhâ
lô’-tha‘aseth kol-melâ’khâh ’attâh
ûbinekhâ-ûbitekhâ
‘abdekhâ wa’amâtekhâ
ûbehemetekhâ
wegêrekhâ ’asher bish‘âreykhâ

weyôwm hashshebîy‘îy shabâth laYHVH ’elôheykhâ
lô’-tha‘aseth kol-melâ’khâh ’attâh
ûbinekhâ-ûbitekhâ
we‘abdekhâ wa’amâtekhâ
weshôrekhâ-wachamôrekhâ
wekhol-behemetekhâ
wegêrekhâ ’asher bish‘âreykhâ
lema‘an yânuach ‘abdekhâ wa’amâthekhâ kâmôwkhâ
 
20:11
 
 
 
 

5:15.
 

 
kîy shêsheh-yâmîym ‘âsâh YHVH
’eth-hashshâmayim we’eth-hâ’ârets
’eth-hayyâm we’eth-kol-’asher-bâm
wayyânach bayyôm hashshebîy‘îy
‘al-kên bêrakh YHVH ’eth-yôwm hashshabâth wayeqadeshêhû

wezâkharetâ kîy-‘ebed hâyîythâ be’erets mitsrayim
wayyôtsi’akhâ YHVH ’elôheykhâ mishshâm
beyâd chazâqâh ûbizerôa‘ netûyâh
‘al-kên tsiwwekhâ YHVH ’elôheykhâ
la‘asôwth ’eth-yôwm hashshabâth
 
20:12
 
 
 

5:16.Ç kabêd ’eth-’âbîykhâ we’eth-’âmmekhâ
lema‘an ya’arikhûn yâmeykhâ
‘al ha’adâmâh ’asher-YHVH ’elôheykhâ nôthêy lâkh

Ç kabêd ’eth-’âbîykhâ we’eth-’âmmekhâ
ka’asher tsiwwekhâ YHVH ’elôheykhâ
lema‘an ya’arikhun yâmeykhâ
ûlema‘an yîytab lâkh
‘al ha’adâmâh ’asher-YHVH ’elôheykhâ nôthên lâkh
 
20:13/5:17. a) lô’ tiretsachâ - never murder, from râtsach, murder / slay with intent, Qal imperfect 2ms

 
Ç lô’ tiretsachâ

 
20:14
5:18.
a) lô’ tine’âph - never commit adultery, from nâ’aph, Qal imperfect 2ms

a) welô’ tine’âph - and never commit adultery, from nâ’aph, Qal imperfect 2ms

 
Ç lô’ tine’âph

Ç welô’ tine’âph

 
20:15
5:19.
a) lô’tigenôb - never steal, from gânab, Qal imperfect 2ms

a) welô’tigenôb - and never steal, from gânab, Qal imperfect 2ms

 
Ç lô’ tigenôb

Ç welô’ tigenôb

 
20:16
 
 
 

5:20.
a) lô’-tha‘aneh - never testify, from ‘ânâh, answer / respond as witness / testify, Qal imperfect 2ms
b) berê‘akhâ - by your associate (see Notes)
c) ‘êd shâqer - a witness of deception / disappointment (esp injurious) / falsehood

a) welô’ tha‘aneh - and never testify, from ‘ânâh, answer / respond as witness / testify, Qal imperfect 2ms
b) berê‘akhâ - by your associate (see Notes)
c) ‘êd shâqer - a witness of emptiness / vanity / nothingness

 
Ç lô’-tha‘aneh berê‘akhâ ‘êd shâqer
 
 
 

Ç welô’ tha‘aneh berê‘akhâ ‘êd shâwe
 
 
 

 
20:17
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5:21.
a) lô’ thachemôd - never crave pleasure, from châmad, desire / take pleasure in (usually in a bad or unrestrained sense), Qal imperfect 2ms
b) bêyth - the house of (construct)
c) re‘ekhâ - your associate (see Notes)

a) lô’ thachemôd - never crave pleasure, from châmad, desire / take pleasure in (usually in a bad or unrestrained sense), Qal imperfect 2ms
b) ’êsheth - a wife of (construct)
c) re‘ekhâ - your associate (see Notes)

a) we‘abedôw - and his man-servant
b) wa’amathôw - and his woman-servant

a) weshôwrôw - and his cattle
b) wachamôrôw - and his donkey

a) wekhol ’asher - and everything which (is)
b) lerê‘ekhâ - to your associate (see Notes)

a) lô’ thachemôd - never crave pleasure, from châmad, desire / take pleasure in (usually in a bad or unrestrained sense), Qal imperfect 2ms
b) ’êsheth - a wife of (construct)
c) re‘ekhâ - your associate (see Notes)

a) welô’ thithe’aweh - and never desire / mark out, from ’âwâh, incline / long for / desire / lust after, also mark out / measure, Hithpa‘êl imperfect 2ms
b) bêyth - the house of (construct)
c) re‘ekhâ - your associate (see Notes)

a) sâdêhû - his field
b) we‘abedôw - and his cattle
c) wa’amathôw - and his donkey

Ç lô’ thachemôd bêyth re‘ekhâ
 
 
 

Ç lô’ thachemôd ’êsheth re‘ekhâ
 
 
 

we‘abedôw wa’amathôw
 

weshôwrôw wachamôrôw
 

wekhol ’asher lerê‘ekhâ
 

Ç welô’ thachemôd ’êsheth re‘ekhâ
 
 
 

Ç welô’ thithe’aweh bêyth re‘ekhâ
 
 
 

sâdêhû we‘abedôw wa’amathôw
 
 

shôwrôw wachamôrôw
wekhol ’asher lerê‘ekhâ
 

Translations